مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MFLOPS

Million Floating Point Operation Per Second

علامت اختصاری MFLOPS یک میلیون عملیات ممیز شناور در ثانیه است. یک مقیاس قدرت محاسباتی که معمولاً مربوط به کامپیوترهای بسیار بزرگ می باشد.
MFLOPS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود