مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VLSI

Very Large Scale Integration

مجتمع‌سازی در مقیاس بسیار بزرگ.
معمولاً به‌معنای تراشه‌هائی است که حاوی ۱۰۰۰ تا یک میلیون مؤلفه است.
VLSI
ارسال نظر

ارسال نظر