مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FODISK

Film Optical Sensing Device For Input

دستگاه ورودی که توسط اداره آمار به‌کار برده می‌شود تا اطلاعات پرسش‌نامه‌های آماری تکمیل‌شده را به درون کامپیوتر بخواند.
FODISK
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود