مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CIM

Computer Input Microfilm

نوعی تکنولوژی که مستلزم به‌کارگیری یک دستگاه ورودی برای خواندن مستقیم محتویات میکرو‌فیلم به داخل کامپیوتر می‌باشد.
CIM
ارسال نظر

ارسال نظر