مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DDL

Data Definition Language

زبانی که توسط یک مدیر پایگاه داده برای ایجاد ، ذخیره ، و اداره داده در یک محیط پایگاه داده به‌کار برده می‌شود.
DDL
ارسال نظر

ارسال نظر