مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RSTP

rapid spaning tree protocol

این پروتکل همان پروتکل STP می باشد
با این فرق که سرعت خبر مرگ یا hold time سوئیچ مرده کمتر است
سرعت RSTP نسبت به STP حدود 14 ثانیه بیشتر می باشد
که این عمل باعث میشود
شبکه خواب کمتری داشته باشد .
RSTP
ارسال نظر

ارسال نظر