مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DDR

Double Data Rate

DDR مخفف Double Data Rate می باشد چون در رم های SD در هر پالس ساعت یک بسته داده ارسال می شد لذا در رم های DDR در هر پالس ساعت دو بسته داده ارسال کردند تا سرعت مضاعف گردد (در لبه ی بالا رونده ی کلاک یک بسته و در لبه ی پایین رونده همان کلاک یک بسته ی دیگر ارسال میکند).
DDR
ارسال نظر

ارسال نظر