مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SD

Standard Definition

نوع فرمت تصویری برای فیلم های با کیفیت معمولی (استاندارد) که SD از حد کیفیت HD پایین تر است.
SD
ارسال نظر

ارسال نظر