مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IGMP

Internet Group Management Protocol

قرارداد مدیریت گروه اینترنت (IGMP) نام پروتکلی است که در لایهٔ دوم مدل TCP/IP استفاده می‌شود. این پروتکل مدیریت لیست اعضا برای IP Multicasting، در یک شبکه TCP/IP را بر عهده دارد. IP Multicasting، فرآیندی است که بر اساس آن یک پیام برای گروهی انتخاب شده از گیرندگان که گروه multicat نامیده می‌شوند، ارسال می‌گردد. IGMP لیست اعضا را نگهداری می‌نماید.
IGMP
ارسال نظر

ارسال نظر