مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IP

Internet Protocol Address

نشانی پروتکل اینترنت یا به اختصار نشانی آی‌پی (IP Address) نشانی‌ عددی است که به هریک از دستگاه ها و رایانه‌های متصل به شبکه ی رایانه ای که بر مبنای نمایه TCP/IP (از جمله اینترنت) کار می‌کند، اختصاص داده می‌شوند. پیام‌هایی که دیگر رایانه‌ها برای این رایانه می‌فرستند با این نشانه ی عددی همراه است و راه یاب های شبکه آن را مانند «نشانی گیرنده» در نامه‌های پستی تعبیر می‌کنند، تا بالاخره پیام به رابط شبکه رایانه مورد نظر برسد.
IP
ارسال نظر

نظرات کاربران

Ana در 08 اسفند 1400 گفته:
کلمه ipمن چیست
محمد امیریان در 04 خرداد 1401 گفته:
کلمه ip من چیست

ارسال نظر