مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WPS

مخفف عبارت WPS

Word Processing Society
سازمانی که مشوّق برنامه‌های آموزشی...
HIPO

مخفف عبارت HIPO

Hierarchy plus Input - Process - Output
توضیحات یک روش طراحی و مستندسازی برنامه...
IPAI

مخفف عبارت IPAI

Information Processing Association of Isreal
انجمن پردازش اطلاعات اسرائیل...
ATI

مخفف عبارت ATI

Advanced Technology Institute
ای‌تی‌آی یک شرکت کانادایی و پیشگام در...