مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IPAI

Information Processing Association of Isreal

انجمن پردازش اطلاعات اسرائیل
IPAI
ارسال نظر

ارسال نظر