مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MCU

مخفف عبارت MCU

Multipoint Control Unit
کنترل عملکرد بلوک‌های مختلف در موبایل...
ACSOPRI

مخفف عبارت ACSOPRI

Automatic Collection System Observation Radar Information
مجموعه رادار هواشناسي ACSOPRI مجموعه...
FMRI

مخفف عبارت FMRI

Functional Magnetic Resonance Imaging
تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی، نام...
GPU

مخفف عبارت GPU

Graphics Processing Unit
واحد پردازش گرافیکی یا به اختصار GPU...
CG

مخفف عبارت CG

Computer Graphics
گرافیک رایانه‌ای یا گرافیک کامپیوتری...
DIP

مخفف عبارت DIP

Digital Image Processing
پردازش تصویر رقومی یا پردازش تصویر...