مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IFIP

مخفف عبارت IFIP

International Federation For Information Processing
فدراسیون بین‌المللی پردازش اطلاعات...
MIS

مخفف عبارت MIS

Management Information System
سیستم اطلاعات مدیریت گونه‌ای از...
AWC

مخفف عبارت AWC

Association for Women in Computing
سازمان حرفه‌ای و غیرانتفاعی، متشکل از...
AFIPS

مخفف عبارت AFIPS

American Federation Of Information Processing Societies
فدراسیون انجمن‌های پردازش اطلاعات آمریکا...
CPU

مخفف عبارت CPU

Central Processing Unit
سی‌پی‌یو یا پردازنده، یکی از اجزاء...