مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف PROM

Promenade (Canada Post road designation)

Programmable Read-Only Memory

Premature Rupture of Membranes (medical, childbirth)

Patient-Reported Outcome Measure

Prolonged Rupture of Membranes (pregnancy)

Passive Range Of Motion

Please Return on Monday

Preterm Rupture of the Membranes

Pockels Readout Optical Modulator

PRom

Proto-Romance (linguistics)