مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IEAOI

مخفف عبارت IEAOI

Islamic Economics Association of Iran
انجمن اقتصاد اسلامی ایران اهداف -...
ISCE

مخفف عبارت ISCE

Iranian Society of Civil Engineering
انجمن مهندسی عمران ایران اهداف - گسترش...
IRSME

مخفف عبارت IRSME

Iranian Society of Mining Engineers
انجمن مهندسی معدن ایران اهداف انجمن...
IRSS

مخفف عبارت IRSS

Iranian Remote Sensing Society
انجمن سنجش از دور ایران اهداف - گسترش و...
ISOBC

مخفف عبارت ISOBC

Iran Society Of Biophysical Chemistry
انجمن بیوشیمی فیزیک ایران اهداف - گسترش...
IGF

مخفف عبارت IGF

Insulin-like growth factor
( فاکتور رشد شبیه انسولین) است که مختص...
TCO

مخفف عبارت TCO

The swedish Confederation of Professional Employment
نشان استاندارد تی‌سی‌او (به انگلیسی:...
4WS

مخفف عبارت 4WS

Four Wheel Steering
سیستم 4WS به وسیله کنترل کردن زاویه همه...