مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ICSA

Iranian Curriculum Studies Association

انجمن برنامه ریزی درسی ایران
اهداف
- گسترش، پیشبرد و ارتقاء علم برنامه ریزی درسی،
- توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص مربوط در عرصه های نظر و عمل،
- بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه برنامه ریزی درسی در سطح کشور.
ICSA
ارسال نظر

ارسال نظر