مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UFI

مخفف عبارت UFI

Union des Foires Internationales
انجمن نمايشگاه‌های جهان (Union of...
CVT

مخفف عبارت CVT

Continuously Variable Transmission
انتقال قدرت پیوسته (CVT) که لئوناردو...
IGA

مخفف عبارت IGA

Iranian Geographical Association
انجمن جغرافیائی ایران اهداف به منظور...
ICSA

مخفف عبارت ICSA

Iranian Curriculum Studies Association
انجمن برنامه ریزی درسی ایران اهداف -...
IERA

مخفف عبارت IERA

Iranian Educational Research Association
انجمن پژوهش های آموزشی ایران اهداف به...
AILLF

مخفف عبارت AILLF

Association Iranienne de Langue et Litterature francaises
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه اهداف...