مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IERA

Iranian Educational Research Association

انجمن پژوهش های آموزشی ایران
اهداف
به منظور گسترش و پیشبرد پژوهش های بین رشته ای و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های نظام آموزش رسمی و غیر رسمی کشور، انجمن پژوهش های آموزشی ایران، تشکیل می شود.
IERA
ارسال نظر

ارسال نظر