مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRSME

Iranian Society of Mining Engineers

انجمن مهندسی معدن ایران
اهداف انجمن
همانند ساير انجمن‌هاي علمي، اهداف عمده انجمن مهندسي معدن را مي‌توان در قالب موارد زير بيان كرد
· گسترش، پيشبرد و ارتقاي علم مهندسي معدن
· توسعه کمي و کيفي نيروهاي متخصص
· بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي و فناوري در زمينه هاي مربوطه
IRSME
ارسال نظر

ارسال نظر