مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IEAOI

Islamic Economics Association of Iran

انجمن اقتصاد اسلامی ایران
اهداف
- گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی در زمینه اقتصاد اسلامی،
- بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط.
IEAOI
ارسال نظر

ارسال نظر