مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AILLF

Association Iranienne de Langue et Litterature francaises

انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه
اهداف
به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی آموزش زبان و ادبیات فرانسه و ادبیات تطبیقی (گرایش فرانسه - فارسی) و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی پژوهشی در زمینه های آموزش زبان و ادبیات فرانسه و ادبیات تطبیقی، انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، تشکیل می شود.
AILLF
ارسال نظر

ارسال نظر