مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ATV

مخفف عبارت ATV

Automated Transfer Vehicle
فضاپیمای ترابری خودکار فضاپیمای بدون...
FOP

مخفف عبارت FOP

Freedom Of Panorama
آزادی پانوراما به اختصار FOP اشاره دارد...
SHC

مخفف عبارت SHC

Spontaneous Human Combustion
احتراق خودبه‌خودی انسان (در انگلیسی به...
DDU

مخفف عبارت DDU

Delivered Duty Unpaid
تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض...