مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCM

مخفف عبارت PCM

Plug Compatible Manufacturer
PCM شرکتی که تجهیزات کامپیوتری تولید...
MTBF

مخفف عبارت MTBF

Mean Time Between Failure
متوسط مدت زمانی که یک سیستم یا مؤلفه ،...
HQL

مخفف عبارت HQL

Hibernate Query Language
هایبرنیت یک کتابخانه نگاشت شی-رابطه ای...
CMM

مخفف عبارت CMM

Coordinate Measuring Machine
ابر ِ نقاط مجموعه ای از راسها در سامانه...
DHCP

مخفف عبارت DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol
پروتکل پیکربندی پویای میزبان (DHCP)،...