مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LBM

Lean Body Mass

توده بدون چربی در بدن
LBM
ارسال نظر

ارسال نظر