مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SHC

Spontaneous Human Combustion

احتراق خودبه‌خودی انسان (در انگلیسی به اختصار SHC گفته می‌شود) به پدیدهٔ محترق شدن اعضای بدن انسان‌های زنده، بدون وجود عامل خارجی مشخص گفته می‌شود.
SHC
ارسال نظر

ارسال نظر