مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DDU

Delivered Duty Unpaid

تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروشنده کالا را در کشور مقصد بدون انجام ترخیص کالا برای ورود و پرداخت عوارض تحویل دهد.
DDU
ارسال نظر

ارسال نظر