مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OTC

Over The Counter

داروهای بدون نسخه
OTC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود