مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FHSS

Frequency Hopping Spread Spectrum

FHSS بطور كلي براي ارتباطات نظامي طراحي شده است . FHSS سيگنالهاي داده ديجيتال را به چندين فركانس گسسته در بازه زماني 4 .2 گيگاهرتز تبديل ميكند . در اين تكنيك FHSS از يك باند باريك بنام باند حامل، بگونه ايي استفاده ميشود كه، بازه فركانس ارسالي با يك الگوي مشخص براي گيرنده و فرستنده در حال تغييراست . دنباله هاي متفاوتي ميتوان روي يك شبكه محلي بي سيم راه اندازي كرد بنابراين بين شبكه هاي محلي بي‌سيم فرعي تداخلي پيش نميايد.
در اين تكنيك نرخ انتقال داده 3 مگابيت ميباشد و تا رنج 100 فوت را حمايت ميكند.
FHSS
ارسال نظر

ارسال نظر