مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NM

Newton Metre

ميزان نيرويي لازم براي 1 متر حركت دادن يك جسم با واحد نيوتن متر بيان ميشود. 1 نيوتن براير 100 گرم است.
NM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود