مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DSSS

Direct Sequence Spread Spectrum

DSSS سيگنالهاي داده ديجيتال را به سه فركانس مختلف در باند 4 .2 تقسيم ميكند در اين تكنيك يك الگوي مشخص از بينها براي هر بيت ارسالي از اطلاعات ساخته ميشود. ( تكنيك XOR ) اين الگو چيپ ناميده ميشود و هر چه طول چيپ بيشتر باشد احتمال دستيابي به اطلاعات كمترو امنيت بيشتر ميشود. (البته به پهناي باند بيشتري نياز است). نرخ انتقال اطلاعات به اندازه 11 مگابيت ميباشد و بيشتر براي سرعتهاي بالا و مسافتهاي طولاني بكار ميرود.
DSSS
ارسال نظر

ارسال نظر