مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MCH

Mean Corposcular of Hemoglobin

MCH در علم پزشکی بيانگر ميزان متوسط هموگلوبين در هر سلول است. براساس واحد پيكوگرم بيان ميشود.
MCH
ارسال نظر

ارسال نظر