مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف رسا

رفتار سازمانی

اين اختصار درس «رفتار سازمانی» است كه در مقاطع مختلف دانشگاهی تدریس می شود. معادل انگليسی آن عبارتست از: Organizational Behavior يا اختصار آن OB.
رسا
ارسال نظر

ارسال نظر