مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ITER

International Thermonuclear Experimental Reactor

راکتور گرماهسته‌ای آزمایشی بین‌المللی مشهور به ITER یا ایتر، بزرگترین طرح یک رآکتور همجوشی هسته‌ای است که تا کنون طراحی شده است، و بر مبنای محصورسازی مغناطیسی بنانهاده شده‌است.
ITER
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود