مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RFP

Reversed Field Pinch

تنگیدگی میدان معکوس معروف به RFP، نوعی روش محصورسازی است که از پلاسمای متلاطمی جهت رسیدن به همجوشی هسته‌ای استفاده می‌شود.
از مزایای این نوع سیستمها در قیاس با دیگر اقسام راکتورهای همجوشی مغناطیسی، میتوان چگالی قدرت بالا، عدم لزوم فناوری بالای مغناطیسی، و پلاسمای استوارتر را نام برد.
RFP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود