مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NIF

National Ignition Facility

تاسیسات ملی احتراق مشهور به (NIF) یک مرکز علمی فدرال در ایالت کالیفرنیا و در آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور است.
این آزمایشگاه حاوی ۱۹۲ شعاع لیزر بسیار پرتوان جهت آزمایش‌ها همجوشی هسته‌ای توسط روش محصورسازی لیزری می‌باشد.
NIF
ارسال نظر

ارسال نظر