مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DDP

Delivered Duty Paid

تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروشنده کالا را در کشور مقصد پس از انجام ترخیص کالا و پرداخت عوارض تحویل خریدار می‌دهد.
DDP
ارسال نظر

ارسال نظر