مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف متنا

مجله تصويری نفت و انرژی

عبارت متنا، مخفف مجله تصويری نفت و انرژی است.
متنا
ارسال نظر

ارسال نظر