مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف پخ

پیغام خصوصی

کلمه ی بسیار پرکاربرد و رایج در انجمن های عمومی که از این کلمه به عنوان پیغام خصوصی استفاده میشود.
پخ
ارسال نظر

ارسال نظر