مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف بکفا

برنامه‌ریزی کامپیوتری فرایند آموزشی

اداره برنامه‌ریزی کامپیوتری فرایند آموزشی
بکفا
ارسال نظر

ارسال نظر