مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CSMA

Carrier Sense Multiple Access

دسترسی چندگانه با قابلیت شنود سیگنال حامل/پیشگیری از تصادم (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) یا CSMA/CA در شبکه‌های کامپیوتری، روش دسترسی چندگانه در شبکه‌های بی‌‍سیم می‌باشد که در آن:
- طرح شنود حامل استفاده می‌شود.
- نودی که قصد ارسال اطلاعات دارد باید مدت زمان مشخصی را به کانال گوش دهد و تشخیص دهد که آیا نود دیگری قصد ارسال اطلاعات بر روی کانال را در حوزه بی سیم مربوط به خودش دارد یا خیر. اگر کانال "آزاد" باشد، سپس نود اجازه می‌یابد تا فرایند ارسال را آغاز کند. اما اگر کانال "مشغول" باشد، نود مذکور فرایند ارسال را به زمان رندوم دیگری موکول می‌کند. به محض اینکه مبادله اطلاعات آغاز شد، باز این امکان وجود دارد که ارسال واقعی اطلاعات رخ ندهد.

CSMA/CA اصلاحی برای دسترسی چندگانه با قابلیت شنود سیگنال حامل می‌باشد. پیشگیری از تصادم برای بهبود کارایی CSMA مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش کار بدین صورت است که اگر نودی در حال ارسال اطلاعات باشد، نود دیگر اجازه ارسال نخواهد داشت، بنابراین با این کار احتمال تصادم به حداقل می‌رسد.

CSMA/CA یک روش دسترسی لایه ۲ است، اما در مدل OSI یک پروتکل جداگانه نمی‌باشد
CSMA
ارسال نظر

ارسال نظر