مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
HPV

مخفف عبارت HPV

Hypoxic Pulmonary Vasoconstriction
انقباض عروق ریوی هیپوکسیک (HPV) ،...
DPD

مخفف عبارت DPD

DePersonalization Disorder
اختلال مسخ شخصیت ،مسخ واقعیت یا اختلال...
AIH

مخفف عبارت AIH

AutoImmune Hepatitis
هپاتیت خود ایمنی بیماری خودایمنی کبد...