مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
AIH

مخفف عبارت AIH

AutoImmune Hepatitis
هپاتیت خود ایمنی بیماری خودایمنی کبد...
ADR

مخفف عبارت ADR

Adverse Drug Reaction
عوارض ناخواسته دارویی آسیب دیدگی ناشی...