مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
ODD

مخفف عبارت ODD

Oppositional Defiant Disorder
اختلال نافرمانی مقابله جویانه (ODD) در...
ZIFT

مخفف عبارت ZIFT

Zygote Intrafallopian Transfer
این روش تا حدودی مشابه (GIFT) است، با...
GIFT

مخفف عبارت GIFT

Gamete IntraFallopian Transfer
در این روش، تخمدان‌ها پس از تحریک توسط...
PESA

مخفف عبارت PESA

Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration
در روش PESA بدون باز کردن پوست بیضه و...
PGD

مخفف عبارت PGD

Preimplantation Genetic Disorders
وجود بیماری‌های ژنتیكی در زوجین یا...