مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
MP

مخفف عبارت MP

Menstrual Period
رویداد خارج شدن خون و سلول از زن، که به...
BAEP

مخفف عبارت BAEP

Brainstem Audiotory Evoked Potential
پتانسیل برانگیختۀ شنوایی تنۀ مغز (بخشی...