مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TESE

Testicular Sperm Extraction

به استخراج اسپرم از بافت بیضه Testicular Sperm Extraction) TESE) گفته می‌شود که عموماً در مردان آزواسپرم انجام می‌گیرد. در این‌گونه موارد از بافت بیضه تکه‌برداری شده و در صورت وجود اسپرم در این بافت، فرد کاندید درمان ART به روش میکرواینجکشن می‌گردد. در این روش، بیوپسی یا تکه‌برداری بیضه با بی‌حسی موضعی انجام می‌شود و بافت خارج شده در آزمایشگاه جنین‌شناسی موردبررسی قرار می‌گیرد. چنانچه پس از بررسی دقیق بافت بیضه، اسپرم زنده با کیفیت مناسب وجود داشته باشد، از این اسپرم‌ها برای عمل لقاح آزمایشگاهی (تزریق میکروسکوپی اسپرم به داخل تخمک یا میکرواینجکشن) استفاده می‌شود.
TESE
ارسال نظر

ارسال نظر