مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
ADR

مخفف عبارت ADR

Adverse Drug Reaction
عوارض ناخواسته دارویی آسیب دیدگی ناشی...