مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
SVD

مخفف عبارت SVD

Spontaneous Vaginal Delivery
زایمان طبیعی خودبه‌خودی (SVD) هنگامی رخ...
NVD

مخفف عبارت NVD

Normal Vaginal Delivery
زایمان طبیعی معمولی (NVD) نوعی زایمان...
AVD

مخفف عبارت AVD

Assisted Vaginal Delivery
زایمان طبیعی کمکی (AVD) هنگامی اتفاق...
TSD

مخفف عبارت TSD

Temperature-dependent Sex Determination
تعیین جنسیت وابسته به دما (TSD) نوعی...
ALD

مخفف عبارت ALD

Alcoholic Liver Disease
سیروز کبدی یا بیماری کبد الکلی (ALD) یا...
SIADH

مخفف عبارت SIADH

Syndrome of Inappropriate Secretion of Antidiuretic Hormone
سندرم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراری...