مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TESA

Testicular Sperm Aspiration

TESA روشی ساده‌ و کم تهاجمی‌ برای استحصال اسپرم در آزوسپرمی انسدادی و غیر انسدادی است. در این روش که زیر بی‌حسی موضعی انجام می‌گیرد، سوزن بسیار باریکی به درون بیضه هدایت شده و با سرنگی با‌قدرت مکش بالا به‌دفعات از درون بیضه اسپرم خارج می‌شود.
TESA
ارسال نظر

ارسال نظر