مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QSAR

Quantitative Structure–Activity Relationship

وابستگی کمی کنش و ساختار یا کیوسار، (با نماد اختصاری QSAR) یک مدل رگرسیونی و طبقه‌بندی است، که در شیمی، زیست‌شناسی و مهندسی بهره‌گیری می‌شود. در کیوسار، ارتباط میان ساختار شیمیایی و کنش زیستی، به صورت کمی، بررسی می‌گردد.

مبنای روش‌های کیوسار، وابستگی کنش و ساختار است. وابستگی کمی کنش و ساختار، از بنیادین‌ترین روش‌های بررسی درون‌رایانه‌ای، برای مدلسازی‌های زیستی و شیمیایی، مخصوصاً در داروپردازی، دارونشانی و داروپژوهی به شمار می‌رود.

روش‌ها:
روش‌های اصلی کیوسار، بر اساس متغیرهای وابسته، به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

- روش هانش-فوجیتا
- فراکافت تطبیقی میدان مولکولی (CoMFA)
- روش فری-ویلسون
این روش‌ها می‌توانند به صورت پاره-بنیان، واصف شیمیایی و یا سه بعدی به کار برده شوند.
QSAR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود