مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RNA

Ribo Nucloiec Acid

ریبونوکلئیک اسید (RNA)، یکی از سه ماکرومولکول اصلی( همراه با DNA و پروتئین ها) می باشد که برای تمام اشکال شناخته شده حیات، ضروری هستند. مانند DNA، RNA از زنجیره ی طویلی از اجزای سازنده بنام نوکلئوتید ها تشکیل می شود. هر نوکلئوتید حاوی یک نوکلئوباز ( گاهی اوقات یک باز نیتروژنی هم نامیده می شود)، یک قند ریبوز و یک گروه فسفات می باشد. توالی نوکلئوتیدها به RNAاین اجازه را می دهند که اطلاعات ژنتیکی راکد کند. بعنوان مثال، برخی ویروس ها، از RNA بجای DNA بعنوان ماده ژنتیکی شان استفاده می کنند و همه ارگانیسم ها از RNA پیامبر ( mRNA) برای حمل اطلاعات ژنتیکی استفاده می کنند که سنتز پروتئین ها را هدایت می کند. مانند پروتئین ها، بعضی از مولکولهای RNA نقش فعالی در سلول ها بواسطه کاتالیز کردن واکنش های زیستی، کنترل بیان ژن یا دریافت و مکاتبه پاسخ ها به سیگنال های سلولی، را ایفا می کنند. یکی از این فرآیند های فعال، سنتز پروتئین است، یک عملکرد سراسری که بدان وسیله مولکول های mRNA، اجتماع (همگذاری) پروتئین ها بر روی ریبوزوم ها را هدایت می کنند. این فرآیند از مولکول های RNA ناقل(t RNA) برای تحویل دادن اسید های آمینه به ریبوزوم استفاده می کند، جائیکه RNA ریبوزومی (r RNA)، اسید های آمینه را به یکدیگر متصل می کند تا پروتئین ها را تشکیل دهند.
RNA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود