مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MRNA

Messenger Ribo Nucloiec Acid

آران‌ای پیام‌رسان (mRNA) یک گروه مهم از RNA هستند که یک برنامه ژنتیکی را برای تولید یک محصول پروتئینی، رمز می‌کند. mRNA، از یک الگوی DNA رونویسی می‌شود و اطلاعات کدینگ را به مکان‌های سنتز پروتئین یعنی ریبوزومها، حمل می‌کند. در این مکان، پلیمرهای اسید نوکلئیک به پلیمرهای اسید آمینه (پروتئین)، ترجمه می‌شود. در mRNA همچون DNA، اطلاعات ژنتیکی در رشته‌ای از نوکلئوتیدها که از کودون‌های شامل سه باز تشکیل شده‌است، کد شده‌است. هر کودون برای یک اسید آمینه خاص، کد شده‌است به جز کودون‌های انتهایی که سنتز پروتئین را به اتمام می‌رسانند.

این پردازش نیازمند دو نوع دیگر از RNA می‌باشد: RNA انتقالی (tRNA) که کار شناسایی کودون‌ها را انجام می‌دهد و اسید آمینه‌های متناظر را تأمین می‌کند، و همچنین RNA ریبوزومی (rRNA)، که جزء مرکزی در دستگاه تولید پروتئین ریبوزوم است.
MRNA
ارسال نظر

ارسال نظر